Hệ thống Xử lý KF

sự đảm bảo đầy tin cậy cho chất lượng hàng đầu của sản phẩm của bạn.

Các dây chuyền xử lý toàn diện cho các sản phẩm bơ sữa, nước trái cây và nước giải khát.

  • Thiết bị thanh trùng
  • Các hệ thống UHT
  • Sự khử khí dịch sản phẩm
  • Hệ thống CIP
  • Các bồn vô trùng
  • Các hệ thống hòa tan đường
  • Các trạm trộn

KF Engineering GmbH
Bruchstuecker 111
76661 Philippsburg
Germany

Điện thoại: +49 (0) 7256 1407468
Fax: +49 (0) 7256 1408101
email: contact@kfprocess.de